Privacy

contact_monique_mobiel

“De enige bescherming tegen de wereld is een grondige kennis ervan”
(John Locke)

De privacy van patiënten en de bescherming van persoonsgegevens krijgen veel aandacht in de zorg. Dat is ook begrijpelijk: het gaat vaak om gevoelige gegevens, van mensen in een kwetsbare situatie. De technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat de regels daar soms niet meer op zijn toegesneden. De toezichthouder – het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) – besteedt al jaren veel aandacht aan de zorg. Zo is in 2015 de transformatie in het Sociaal Domein als prioriteit aangewezen en adviseert het CBP regelmatig over verschillende wetsvoorstellen. Bijvoorbeeld over het Electronisch Patiëntendossier.

Organisaties in de zorg moeten rekening houden met verschillende wettelijke regels. Het kader bestaat uit de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), maar ook bijvoorbeeld de Wet BIG en de WMo bevatten regels over de bescherming van persoonsgegevens. Vaak zijn professionals in de zorg onderworpen aan verschillende beroepsregels.

De privacy-regels hebben een ‘open’ karakter en bieden geen concrete gedragsvoorschriften. Anders gezegd; er zijn geen ‘hard’ en ‘fast rules’. De regels bevatten wel criteria voor afweging van de betrokken belangen en invulling van de normen op het niveau van een organisatie. Het is belangrijk om deze afweging te maken en de normen in te vullen. Als u zelf persoonsgegevens verwerkt mag u dat doen en moet u dat soms ook. Bijvoorbeeld om snel te kunnen optreden bij een datalek van patiëntengegevens.

Door antwoord te geven op vragen als: mag ik gegevens uitwisselen in een samenwerkingsverband? Wat moet ik doen bij een datalek? Wanneer mag ik gegevens opslaan? Welke afspraken maak ik met mijn bewerker? Hoe en wanneer moet ik de cliënt informeren, helpt The Care Factory u zicht te krijgen op de regels, zodat u ook hier uw verantwoordelijkheid voor goede zorg kunt waarmaken.

The Care Factory heeft een ruime ervaring met privacy-regels, onder meer door opdrachten voor het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voorbeelden van producten:

The Care Factory kan zorgen voor

  • Bewerkersovereenkomsten
  • Procesanalyse
  • Privacy protocol
  • Workshop Privacy

Contact
Monique Ravoo is te bereiken op: 06 49 12 19 09